download HolidaySmart 假期日常 app
UNO正確玩法|拆解3大迷思!原來唔可以瘋狂出Draw牌?

UNO正確玩法|拆解3大迷思!原來唔可以瘋狂出Draw牌?

生活熱話
By Meko on 04 Mar 2022
Reporter/ Anchor

UNO的正確玩法一直眾說紛紜,究竟可否連續出Draw牌?功能牌又能否作最後一張牌?不想每次玩UNO都因為爭論遊戲正確玩法而跟朋友鬧大交,有請桌遊店GameTable負責人Lith為大家拆解UNO的迷思!

UNO開局方法

卡牌遊戲UNO並非用「包剪揼」或「抽牌鬥大細」來決定第一位出牌的玩家,而是應該派牌者左邊玩家開始。Photo from PressLogic

卡牌遊戲UNO並非用「包剪揼」或「抽牌鬥大細」來決定第一位出牌的玩家,而是應該派牌者左邊玩家開始。首先由一名玩家擔任派牌者,負責洗牌及派牌,每名玩家獲發7張手牌,然後派牌者從牌庫抽出一張牌當作起始牌,開局的次序關鍵是取決於第一張牌是甚麼,無論是「功能牌」或「數字牌」,卡牌都會直接生效,唯獨抽到「Draw 4牌」則須重新揭牌。

Skip牌:跳過派牌者左邊的玩家開始
Draw 2牌:左邊玩家開始前須先抽兩張牌
Reserve牌:由派牌者開始,出牌次序亦會改為右邊方向

首先由一名玩家擔任派牌者,負責洗牌及派牌,每名玩家獲發7張手牌,然後派牌者從牌庫抽出一張牌當作起始牌,開局的次序關鍵是取決於第一張牌是甚麼。Photo from PressLogic

迷思一:Draw 4牌可以隨意出?

根據UNO官方規則,玩家必須手中沒有上家出牌的顏色,才可以出「Draw 4牌」。假設如果上家出了藍色「7」,下家手上必須沒有藍色牌才可以出「Draw 4牌」。

根據UNO官方規則,玩家必須手中沒有上家出牌的顏色,才可以出「Draw 4牌」。假設如果上家出了藍色「7」,下家手上必須沒有藍色牌才可以出「Draw 4牌」。Photo from PressLogic

被罰牌的玩家有權挑戰出牌者,要求查看出牌者手牌,出牌者須向挑戰者展示手牌,如其手牌中有相應顏色,出牌者須罰抽4張牌並加罰兩張牌;如其手牌中沒有相應的顏色牌,則挑戰者被罰抽6張牌。

被罰牌的玩家有權挑戰出牌者,要求查看出牌者手牌,出牌者須向挑戰者展示手牌,如其手牌中有相應顏色,出牌者須罰抽4張牌並加罰兩張牌;如其手牌中沒有相應的顏色牌,則挑戰者被罰抽6張牌。Photo from PressLogic

迷思二: Draw牌可否疊加?

根據UNO官方規則,所有功能牌的效果是即時生效,被「Draw 2」的玩家必須即時被罰抽牌,並跳過出牌,所以是不可以疊加Draw牌。

根據UNO官方規則,所有功能牌的效果是即時生效,被「Draw 2」的玩家必須即時被罰抽牌,並跳過出牌,所以是不可以疊加Draw牌。Photo from PressLogic

但凡事有例外,其實UNO可以自訂玩法,設定特殊規則「累積」(stack draw),訂明Draw牌可以疊加,當上家出「Draw 2牌」時,下家可選擇以「Draw 2牌」抵擋,直至其中一位玩家沒有「Draw2牌」為止,但如果想在過程中使用特殊規則,必須在開局前事先跟玩家先溝通清楚。

但凡事有例外,其實UNO可以自訂玩法,設定特殊規則「累積」(stack draw),訂明Draw牌可以疊加,當上家出「Draw 2牌」時,下家可選擇以「Draw 2牌」抵擋,直至其中一位玩家沒有「Draw2牌」為止。Photo from PressLogic

迷思三:功能牌不能作為結尾的牌?

至於功能牌能否作為最後一張牌?這項是最多爭議的地方,根據官方UNO規則,其實並沒有禁止功能牌作為最後一張牌,意味利用功能牌結束戰局的情況是成立。

至於功能牌能否作為最後一張牌?這項是最多爭議的地方,根據官方UNO規則,其實並沒有禁止功能牌作為最後一張牌,意味利用功能牌結束戰局的情況是成立。Photo from PressLogic

不過特別留意,由於UNO計分方法是由分數最先達到500分的玩家成為最後遊戲贏家,所以如果玩家是打出「Draw 2牌」或「Draw 4牌」作完結牌,下一位出牌者需要先被罰抽相應數量的卡牌,出牌者才算正式勝出。

由於UNO計分方法是由分數最先達到500分的玩家成為最後遊戲贏家,所以如果玩家是打出「Draw 2牌」或「Draw 4牌」作完結牌,下一位出牌者需要先被罰抽相應數量的卡牌,出牌者才算正式勝出。Photo from PressLogic

其實官方規則只供參考,建議開局前事先跟玩家們訂好規則,玩得開心才是最重要!

GameTable
電話:3460 4671
地址:旺角西洋菜南街1A號百寶利商業中心14/F 06-08室
Facebook:<按此>

更多【生活熱話】請按此

相關文章:

相關文章:

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel