cozycafe

cozycafe標籤文章,共有1則cozycafe相關的文章

hea足一日~~葵涌台式小清新簡約咖啡店,乾花擺設呃like一流!
美食推介.餐廳推薦
7 years ago

hea足一日~~葵涌台式小清新簡約咖啡店,乾花擺設呃like一流!

有時放假唔想周圍去,舒舒服服hea下嘆個週末,最岩去cafe㗎啦!香港工廈其實有好多特色cafe,但多數集中係觀塘,咁...